Компјутерска Хартија

Компјутерска харт. 234x12 1+0

Шифра 2-482

Компјутерска харт. 234x12 1+1

Шифра 2-483

Компјутерска харт. 234x12 1+2

Шифра 2-484

Компјутерска харт. 234x12 1+3

Шифра 2-485

Компјутерски образец ПП 10

Шифра 2-539

Компјутерски образец ПП 30

Шифра 2-540

Компјутерски образец ПП 50

Шифра 2-541

Шифра КОМПЈУТЕРСКА ХАРТИЈА Број на листови
2/482 Компјутерска хартија 234*12 1+0 2000
2/113 Компјутерска хартија 234*12 1+0 6 инчи 2000
2/483 Компјутерска хартија 234*12 1+1 1000
2/652 Компјутерска хартија 234*12 1+1 6 инчи 1000
2/484 Компјутерска хартија 234*12 1+2 750
2/486 Компјутерска хартија 234*12 1+2 6 инчи 750
2/485 Компјутерска хартија 234*12 1+3 500
2/515 Компјутерска хартија 234*12 1+3 6 инчи 500
2/487 Компјутерска хартија 120*12 1+0 4000
2/651 Компјутерска хартија 120*12 1+1 2000
2/539 Компјутерски образец ПП 10 (1+1) 2100 ком
2/540 Компјутерски образец ПП 30 (1+1) 2100 ком
2/541 Компјутерски образец ПП 50 (1+1) 2100 ком