Контакт Инфо:


"Петро М" Доо

нас. Илинден

мв Трница бб

1000 - Скопје

Македонија


Email:

полиетилени:

petromgm@petrom.com.mk

хартија и канцелариски мат.:

petromnl@petrom.com.mk

petrombt@petrom.com.mk

petromsz@petrom.com.mk

соларни системи:

petromks@petrom.com.mk


Контакт Телефон:

+389 02 2550-580

Факс:

+389 02 2550-581